OGÓLNE WARUNKI NAJMU POJAZDU
 

 

Ogólne warunki najmu pojazdu od VAAM Group Sp. z o.o. Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przed- miotem jest najem samochodu (zwanym też pojazdem) określonego w umowie najmu zawartej – pomiędzy Klientem (zwanym też „Najemcą”), a „VAAM Group Sp. z o.o.” (zwanym też „Wynajmującym”) 

 

 

 

ASPEKTY PRAWNE, POZYCJA KLIENTA, POSTANOWIENIA UMOWY

 

 

1.1. Przedmiotem umowy z VAAM Group Sp. z o.o. jest wyłącznie wynajem samochodu (zwanego dalej także pojazdem) wraz z ewentualnym wyposażeniem dodatkowym.

1.2. Przedmiotem najmu jest pojazd zamówiony przez Klienta.

1.3. Umowa najmu ustala prawa i obowiązki obu stron tj. VAAM Group Sp. z o.o. i Klienta, a kwestie nie- rozstrzygnięte w niej regulują ogólne warunki iKodeks Cywilny ewentualnie postanowienia odrębnych umów, których stroną jest Klient, a mających wpływ na prawa obowiązki stron, w szczególności umów typu assistance (zwanych dalej umowami odrębnymi).

1.4. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób, ich odpowiedzialność jest solidarna.

 

 

 

MINIMALNY WIEK NAJEMCY, PRAWO JAZDY, DOKUMENTY DO PODPISANIA UMOWY NAJMU

 

 

2.1. Kierowcą samochodu może być tylko Najemca lub osoba przez niego wskazana i wpisana w umowie najmu jako kierowca. Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców tak samo jak za swoje. Kierujący samochodem (kierowca) musi mieć: – Ukończone 21 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 1 roku.

2.2. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy najmu i wydaniu przedmiotu najmu, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w punkcie 2.1. powyżej, co oznacza, że w przypadku wskazania jako kierowcę innej osoby niż Najemca przedstawić także dokumenty (kserokopie) tej osoby, w tym prawa jazdy.

2.3. Do podpisania umowy najmu i wydania przedmiotu najmu niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość Najemcy albo w przypadku firm odpis z KRS /wypis z ewidencji działalności gospodarczej (datowany nie później niż 3 miesiące) oraz dwa dokumenty tożsamości osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania podmiotu gospodarczego.

 

 

 

KORZYSTANIE, OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU

 

 

3.1. Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń (wszelkie uwagi dot. stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera protokół przekazania i zwrotu pojazdu stanowiący integralną część umowy).

3.2 Najemca zobowiązuje się używać pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami oraz instrukcjami producenta , a także jeździć zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. Najemca nie może użytkować pojazdu do innych celów, które wykraczają poza postanowienia zawarte w umowie najmu, ogólnych warunków najmu, a w szczególności do celów nie związanych ze zwykłym używaniem, korzystaniem z przedmiotu najmu, w tym do udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych, pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie podlegają one karze pozbawienia wolności.

3.3. Najemca zobowiązuje się dbać o pojazd i utrzymywać go w dobrym stanie, w szczególności uwzględniając właściwość pojazdu, jego zewnętrzny jak i wewnętrzny wygląd oraz wymagania określone przepisami prawa. Dobry stan pojazdu oznacza stan niepogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego używania. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku Wynajmującego za czyszczenie wnętrza pojazdu.

3.4. Należy obserwować wszelkie nieprawidłowości związane z technicznym działaniem pojazdu. Najem- ca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu- codziennego sprawdzenie poziomu oleju, płynu spryskiwacza, płynu chłodzącego i hamulcowego oraz sprawdzenie oświetlenia i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej lub komunikatu, Klient zobowiązany jest do powiadomienia wynajmującego pod numerem telefonu +48 572 107 589.

3.5. Najemca nie ma prawa oddać samochodu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub podnajem.

3.6. Zabronione jest palenie tytoniu/e-papierosów w samochodzie. W przypadku naruszenia zakazu Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości 500 zł brutto.

3.7. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek.

3.8. Pojazdem można przewozić jedynie taką liczę osób, która jest przewidziana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Nie zezwala się przewożenia ładunków powyżej dopuszczonego obciążenia, ładunków łatwopalnych i brudzących przedmiot najmu oraz nie zezwala się na holowanie innych samochodów oraz przyczep.

3.9 Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą i włamaniem oraz innymi podobnymi zagrożeniami (w sposób zwyczajowo przewidziany), w szczególności nie wolno pozo- stawiać w samochodzie dokumentów pojazdu, kluczyków oraz koniecznym jest prawidłowe zamykanie pojazdu.

3.10. Najemca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zmieniać przeznaczenia pojazdu ani dokonywać jakichkolwiek zmian w pojeździe, a w szczególności instalować dodatkowego wyposażenia. 

 

 

 

OPŁATY ZA WYNAJEM, UBEZPIECZENIA, KOSZTY

 

 

4.1. Opłata najmu (czynsz najmu) jest określona każdorazowo w umowie najmu.

4.2. Pojazd jest ubezpieczony, posiada ubezpieczenie OC, AC i NNW.

4.3. Zakres ubezpieczenia pojazdu nie obejmuje jednak wszelkich szkód, w szczególności nie obejmuje szkód w przypadku: – ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku, – złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody, – kierowania pojazdem w stanie po zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych, oraz bez ważnego prawa jazdy,

4.4. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kradzieży samochodu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki lub/i dokumenty pojazdu oraz w przypadku, gdy pojazd nie został właściwie za- bezpieczony przed kradzieżą i włamaniem. W tym przypadku Najemca ponosi odpowiedzialność na za- sadach określonych w pkt.7.2.

4.5. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z korzystaniem z pojazdu i jego eksploatacją, w szczególności kosztów paliwa, smarów i płynów technologicznych, opłat i innych ciężarów związanych z posiadaniem i używaniem pojazdu, a także kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz używaniem pojazdu przez Najemcę oraz inne koszty wskazane w niniejszych warunkach, w tym napraw, za które odpowiedzialność ponosi Najemca.

4.6. Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz czysty w środku i na zewnątrz i tak też musi zostać zwrócony, tzn.: zatankowany i czysty. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej stanowiącej iloczyn litrów paliwa potrzebnych do zatankowania pełnego baku paliwa pojazdu i kwoty wynikającej z cennika Wynajmującego za litr paliwa, a w przypadku oddania brudnego samochodu kary umownej w kwocie wskazanej w aktualnie (na dzień zawarcia umowy) Cenniku Wynajmującego.

4.7. W przypadku nie zwrócenia przez Najemcę samochodu, w terminie określonym w umowie (z zastrzeżeniem punktu 4.8). Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości trzy-krotności stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę, niezależnie od tego Wynajmujący (lub osoba/podmiot uprawniona/y) uprawniony jest do czynności określonych w pkt. 10.3.

4.8. Przedłużenie okresu najmu, możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu warunków i uzyskaniu zgody VAAM Group Sp. z o.o. W przypadku nie spełnienia przez Klienta warunków wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący (lub osoba/podmiot uprawniona/y) uprawniony jest do czynności określony- ch w pkt 10.3.

4.9. Udział własny w szkodzie wynosi do 1000 EUR, koszt ten ponosi najemca w przypadku wystąpienia szkody. Jeśli koszt szkody jest mniejszy niż maksymalna kwota udziału własnego, następuje rozliczenie zgodnie z wyceną autoryzowanego serwisu producenta.

 

 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI, KAUCJA

 

 

5.1. W przypadku dokonywania zapłaty w formie przelewu bankowego, datą dokonania płatności jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.

5.2. Kaucja (jeśli została ustalona) na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego wobec Najem- cy tytułu niniejszej umowy określona jest w umowie, a jej wysokość zależy od klasy pojazdu.

5.3. Kaucja podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem zdania następnego, po właściwym zwrocie auta oraz prawidłowym wykonaniu umowy najmu. Kaucja zostanie pomniejszona o wszystkie wydatki, koszty, opłatę za przestój, kary umowne i szkody związane z nienależytym wykonaniem umowy przez Klienta, na co Najemca wyraża niniejszym zgodę.

5.4. Najemca zobowiązany jest dokonać płatności czynszu najmu oraz innych opłat, kar umownych kartą kredytową/płatniczą, przelewem bankowym na rachunek bankowy Wynajmującego lub gotówką chyba, że inaczej wynika z umów odrębnych.

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY.

 

 

6.1. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia stosunku najmu pojazdu w trybie natychmiastowym (w formie telefonicznej – rozmowy, e-maila lub/i wysłanego sms’a), jeżeli Najemca narusza istotne postanowienia zawarte w umowie najmu, niniejszych ogólnych warunkach najmu i ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w szczególności gdy Najemca używa pojazdu w sposób sprzeczny z umową najmu lub przeznaczeniem pojazdu, zaniedbuje pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie lub utratę, udostępnia go osobom nieuprawnionym, nie dotrzymuje warunków wskazanych w pkt. 1 warunków (Przekroczenie granicy Polski). Wówczas Najemca zobowiązany jest wydać Wynajmującemu pojazd niezwłocznie.

6.2. W przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie czynszu najmu, kaucji lub jakichkolwiek innych należności wynikających z umowy najmu lub ogólnych warunków, Wynajmujący może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę najmu (w formie telefonicznej – rozmowy, e-maila lub/i wysłanego sms’a). Wówczas Najemca zobowiązany jest wydać Wynajmującemu pojazd niezwłocznie.

6.3. W przypadkach opisanych w pkt. 6.1 i 6.2, Wynajmujący lub osoba/pomiot uprawniony – uprawniony jest do działań wskazanych w pkt.10.3.

6.4. W przypadku opóźnienia Najemcy z odbiorem pojazdu Wynajmujący jest uprawniony wg własnego uznania do: żądania zapłaty kary umownej w wysokości dziennej stawki czynszu najmu przedmiotu umowy określonego w umowie najmu za każdy dzień opóźnienia w odbiorze pojazdu, albo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie dwóch tygodni, liczonych od dnia w którym powstały okoliczności uzasadniające odstąpienie od umowy.

6.5. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną za odstąpienie przez siebie od umowy lub za odstąpienie od umowy przez Wynajmującego z przyczyn zależnych od Najemcy, w szczególności w sytuacjach o których mowa w punktach 6.1, 6.2. oraz niespełnienia warunków z pkt. 2.2. w wysokości trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu.

6.6. Wynajmujący może w przypadku kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia lub nieoddania samochodu w terminie przez poprzedniego Najemcę lub innego zdarzenia losowego odstąpić od umowy w terminie 2 tygodni od dnia wystąpienia okoliczności uprawniających do odstąpienia od umowy najmu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wynajmujący zobowiązuje się poinformować Najemcę niezwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od umowy.

 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZASADY ODSZKODOWAŃ

 

 

7.1. Najemca ponosi każdorazowo (niezależnie od odpowiedzialności wskazanej w ogólnych warunkach najmu i umowie) oraz niezależnie od ubezpieczenia pojazdu z tytułu OC i AC i uzyskanego z tego tytułu odszkodowania odpowiedzialność – tzw. : opłatę za przestój samochodu w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku Wynajmującego lub w innej wysokości wynikającej z umów odrębnych, w przypadku po- wstania: – szkody komunikacyjnej w pojeździe i wszelkich innych szkód, zniszczenia lub utraty pojazdu, kradzieży pojazdu. Kwota ta nie podlega zwrotowi oraz roszczeniom. Opłata za przestój ma na celu wynagrodzenie Wynajmującemu szkody poniesionej w wyniku przestoju pojazdu/jego utraty oraz szkody poniesionej w wyniku utraty przez samochód wartości w związku z zaistnieniem w/w zdarzenia.

7.2. Niezależnie od odpowiedzialności, o której mowa w pkt. 7.1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (w tym utracone korzyści) powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel na zasadach przewidzianych niniejszymi warunkami (w szczególności , których przyczyną było prowadzenie pojazdu przez nieuprawnione osoby lub użytkowanie w zabronionym celu, lub/ i załadunek lub niewłaściwa obsługa pojazdu, z winy umyślnej Najemcy oraz spowodowane jego niedbalstwem lub lekkomyślnością, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użycia samochodu niezgodnie z przeznaczeniem np.: udział w za- wodach sportowych, przewożenie dobra niezgodne z prawem).

7.3. Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za usterki mechaniczne pojazdu powstałe z jego winy i nie podlegające naprawie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszych warunkach, w szczególności spowodowane zatankowaniem niewłaściwego paliwa, wysokość kary umownej z tego tytułu określona została w aktualnym Cenniku Wynajmującego.

7.4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i wypadki w przedmiocie najmu w pozostałych przypadkach, nie określonych w niniejszych warunkach i w przypadku szkód przekraczających otrzymane od Ubezpieczyciela (na etapie likwidacji szkody przez Ubezpieczyciela) odszkodowanie lub w razie od- mówienie (na etapie likwidacji szkody przez Ubezpieczyciela) wypłaty odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń (np. wówczas gdy wyłączona lub ograniczona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela samochodu).

7.5. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat Wynajmującego oraz usunięcia wszelkich szkód w majątku Wynajmującego powstałych w związku z używaniem przez niego przedmiotu najmu nie- zgodnie z umową, w szczególności w przypadkach nieprzestrzegania zapisów pkt. 3. tj. m.in. związanych z nadmiernym zużyciem Pojazdu i utratą jego wartości , uszkodzenia opon, wycieraczek wnętrza pojazdu, w tym uszkodzenia wyposażenia pojazdu, szkody wywoływane niedopałkami papierosów . Ponadto szkód spowodowanych przez Klienta przemytem przy użyciu przedmiotu najmu, w tym utraconych zarobków w wysokości stawki najmu za każdą rozpoczętą dobę. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy z powodu braku złożenia przez kierującego pojazdem pisemnego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody lub /i nie przedłożenia jakichkolwiek dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela, Najemca zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów naprawy powstałej szkody.

7.6. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie , kierowcę oraz pozostałych pasażerów samochodu osobom trzecim podczas użytkowania najmowanego pojazdu, nie pokryte uzyskanym odszkodowaniem z ubezpieczenia pojazdu lub nie objęte ubezpieczeniem.

7.7. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez Najemcę lub kierowcę przepisów o ruchu drogo- wym oraz wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem pojazdu przez Najemcę. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Najemca zobowiązany jest do pokrycia wymienionych kar pieniężnych opłat itp. : złożenia stosownych zeznań lub wyjaśnień.

7.8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości pozostawione i przewożone przez Najem- cę i osoby trzecie w przedmiocie najmu.

 

 

 

PROCEDURA W PRZYPADKU WYPADKÓW LUB INNYCH NAGŁYCH ZDARZEŃ

 

 

8.1 Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku wypłaty odszkodowania, w szczególności szkody komunikacyjne, włamania, kradzież pojazdu, uszkodzenia pojazdu, sprzętu w tym również w wyniku aktów wandalizmu, Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie pod numerem +48 572 107 589 codziennie 24h na dobę (również w dni świąteczne), a także przedstawić szczegółowy raport pisemny oraz szkic zdarzenia najpóźniej do czasu zwrotu pojazdu.

8.2. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie wezwać odpowiednie władze (w szczególności Policję) do każdego wypadku drogowego albo kolizji drogowej powstałych w związku z korzystaniem z pojazdu oraz poinformować niezwłocznie odpowiednie władze (w szczególności Policję) o pożarze, kradzieży lub o innych uszkodzeniach, niezależnie od tego po czyjej stronie leży wina.

8.3. Najemca zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki przewidziane przepisami o ruchu drogowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku.

8.4. W razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ustępach poprzedzających niniejszego punktu, którego sprawcą jest osoba trzecia, której dane można ustalić, Najemca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie sprawcy i oświadczenie Policji, potwierdzające winę sprawcy oraz zawierające wszelkie inne dane wymagane przez zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest pojazd, na mocy umowy ubezpieczenia, w tym: jego imię i nazwisko, numer rejestracyjny i markę jego pojazdu, numer jego polisy ubezpieczeniowej i nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił taką polisę. Jeżeli sprawca jest nieznany, Najem- ca zobowiązany jest zgodnie z pkt. 8.1 niezwłocznie zawiadomić właściwą jednostkę Policji.

8.5. Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego, jeśli pojazd nie jest zdolny do kontynuowania podróży lub uległ jakiemukolwiek uszkodzeniu.

8.6. Najemca zobowiązany jest postępować zgodnie z poleceniami Wynajmującego. Dalsze postępowa- nie uzależnione jest od rodzaju szkody. W przypadku nie przestrzegania przez Najemcę Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, poleceń Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty Wynajmującego powstałe z tego tytułu, w szczególności gdy w wyniku ich nie przestrzegania ubezpieczyciel odmawia lub zmniejsza wypłacane odszkodowanie.

8.7. W razie powstania szkody Najemca zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia zagrożonego pojazdu przed dalszą szkodą.

 

 

 

NAPRAWY

 

 

9.1. W razie potrzeby wszelkie usługi serwisowe, naprawy oraz inne czynności dotyczące przedmiotu umowy, Najemca może wykonać wyłącznie za uprzednim (wcześniejszym) powiadomieniem Wynajmującego i tylko i wyłącznie za jego zgodą oraz tylko i wyłącznie w Autoryzowanych Stacjach Obsługi danej marki pojazdu chyba, że w konkretnym przypadku Wynajmujący wskazał inny punkt naprawy, ewentualnie wyraził zgodę na naprawę w nieautoryzowanej stacji.

9.2. Najemca zobowiązany jest do stawienia się w autoryzowanym serwisie samochodowym w czasie i miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego w przypadku awarii, której nie usunięcie może skutkować w szczególności kolejnymi usterkami, stwarzaniem zagrożenia w ruchu lub brakiem właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Obowiązek ten dotyczy również stawienia się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu, jeśli przypada on na okres użytkowania samochodu. W przypadku nie zastosowania się Najemcy do obowiązków wskazanych w zdaniu poprzedzającym zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej w kwocie 800 zł za każde niezastosowanie się do powyższego.

9.3. Usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi przez Najemcę następuje na koszt i ryzyko Najemcy.

 

 

 

PRZEKAZANIE ORAZ ZWROT POJAZDU

 

 

10.1. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w stanie dobrym (zgodnie z pkt. 3.3.), z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami. Terminy i godziny przekazania i zdania samochodu określone są w umowie najmu. Wszelkie koszty zwrotu pojazdu ponosi Najemca.

10.2. W razie opóźnienia Najemcy w zwrocie pojazdu, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej, o której mowa w pkt. 4.7. Niezależnie od powyższego, VAAM Group Sp. z o.o. lub osoba/podmiot uprawniona/y zawiadomią Policję o przywłaszczeniu samochodu oraz mogą skorzy- stać z uprawnień wskazanych w pkt. 10.3.

10.3. W przypadkach opisanych w pkt. 6.1 i 6.2, 12 oraz braku zwrotu samochodu w terminie wskazanym w umowie lub/i pomimo wygaśnięcia umowy najmu, lub/i w przypadkach wskazanych pkt. 4.7.lub/i 4.8. Wynajmujący lub osoba/pomiot uprawniona/y – uprawniony jest do unieruchomienia pojazdu lub/i jego otwarcia oraz odholowania pojazdu do siedziby Wynajmującego, niezależnie od miejsca gdzie się samo- chód znajduje.

10.4. Z przyczyn uzasadnionych treścią zawartej umowy najmu, uprawnienia wskazane w pkt. 10.3. i tym samym upoważnienia przez Najemcę do dokonania przez Wynajmującego lub/i osobę/podmiot i uprawnioną /y mają charakter nieodwołalny.

10.5. Zarówno odbiór jak i zdanie samochodu przez Najemcę zostanie potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem, który stanowi element integralny umowy najmu. Podpisanie protokołu nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie samochodu. Najemca otrzymuje w pełni posprzątany i przygotowany do korzystania samochód.

10.6. W przypadku zwrotu pojazdu bez kompletu kluczyków, obu tablic rejestracyjnych oraz dowodu rejestracyjnego, gaśnicy lub/i innego wyposażenia wskazanego w Protokole przekazania Najemca zobowiązany jest zapłacić karę umowną wskazaną w aktualnym cenniku Wynajmującego za brak każdego z wy- mienionych elementów wyposażenia. W przypadku braku więcej niż jednego elementu kary sumują się.

 

 

 

POJAZD ZASTĘPCZY

 

 

11.1. Jeśli Wynajmujący nie może dostarczyć zarezerwowanego pojazdu, Wynajmujący ma prawo do do- starczenia Najemcy pojazdu o tej samej wielkości lub większej, co Najemca akceptuje. W takiej sytuacji Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli klient zaakceptuje mniejszy pojazd, wówczas róż- nica w cenie (czynszu najmu) zostanie zwrócona Najemcy. Wszelkie koszty związane z eksploatacją większego auta tj. np. koszt paliwa ponosi Najemca.

 

 

 

PODRÓŻE ZAGRANICZNE

 

 

12.1. Wyjazd samochodem poza granice Polski wymaga wcześniejszej zgody Wynajmującego na piśmie oraz (w przypadku takiej potrzeby) dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt w całości ponosi Najemca. Podróże do regionów objętych lub zagrożonych wojną oraz do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Albanii, Serbii i Czarny są zabronione. W przypadku niedotrzymania warunków wskazanych w niniejszym punkcie Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w kwocie 1000 zł, ponadto Wynajmujący może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę najmu, zgodnie z pkt. 6.1 oraz skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 10.3.

 

 

 

PRAWODAWSTWO, MIEJSCE JURYSDYKCJI

 

 

13.1. Wszelkie zawiadomienia wynikające z umowy lub z nią związane, z zastrzeżeniem sytuacji wyraź- nie wskazanych w niniejszych ogólnych warunkach najmu, będą dokonywane w formie pisemnej i o ile nie postanowiono inaczej, będą przekazywane osobiście przez Stronę, przez posłańca lub pocztą w formie listu poleconego.

13.2. Wszelkie zawiadomienia, o ile nie postanowiono inaczej, przekazane w ramach umowy lub związane z nią będą uznane za skuteczne.:
– jeśli zostały przekazane w formie pisemnej i doręczone osobiście lub przez posłańca – w dniu doręczenia,
– jeśli zostały wysłane pocztą w formie listu poleconego – w dniu doręczenia listu lub z upływem 14 dni od daty nadania listem poleconym.

13.3. Zmiany Umowy, niniejszych ogólnych warunków, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszych ogólnych warunkach najmu.

13.4. Zmiany adresu Stron nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach Strony powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej. W przypadku nie dochowania powyższego obowiązku, doręczenie na ostatni znany adres uważa się za skuteczne.

13.5. Zastrzeżenie kar umownych w niniejszych ogólnych warunkach nie narusza prawa Wynajmującego do żądania naprawienia szkody, za którą ponosi odpowiedzialność Najemca , w zakresie w jakim szkoda ta przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.

13.6. Najemca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13.7. Wynajmujący jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Najemcy.

13.8. Odstępstwa od Ogólnych Warunków Najmu przez VAAM Group Sp. z o.o. zawarte są w umowie najmu, ewentualnie w umowach odrębnych . Wszelkie załączniki do Umowy Najmu, aktualny Cennik oraz Ogólne Warunki Ubezpieczeń stanowią integralną części umowy najmu.

13.9. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

13.10. Sądem właściwym jest Sąd właściwy dla Wynajmującego, nie dotyczy to Klientów którzy są konsumentami w rozumieniu postanowień art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

 

 

PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

14.1. Mam świadomość, że udostępnianie moich danych jest dobrowolne, a po ich udostępnieniu mam zawsze prawo do wglądu w te dane i ich poprawiania.

14.2. Wynajmujący może przekazać dane osobowe Najemcy osobom trzecim, w sytuacjach, gdy podczas wynajmu Najemca podał nieprawdziwe dane lub gdy pojazd nie został zwrócony w czasie określonym w umowie najmu, jak również w przypadku roszczeń w stosunku do Najemcy, co do których zostaną podjęte działania prawne. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione władzom, organom, w tym sądom uprawnionym do prowadzenie spraw cywilnych oraz karnych. Ta procedura jest przeprowadzana m.in.: w przypadku podania fałszywych informacji przy zawieraniu najmu, posługiwania się fałszywymi lub kradzionymi dowodami tożsamości, braku zwrotu pojazdu, nie zgłoszenia uszkodzeń pojazdu; złamania za- sad kodeksu drogowego i w innych przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

14.3. Zostałam/em poinformowana/ny, iż powyższe dane zbiera Wynajmujący (szczegółowe dane w umowie) w celach realizacji zawartej umowy najmu. Wynajmujący nie zamierza udostępniać zebranych danych innym podmiotom.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

15.1. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy:
załącznik nr.1 – Cennik do ogólnych warunków najmu pojazdu – kary umowne.

15.2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR. 1
 

 

CENNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW NAJMU POJAZDU – KARY UMOWNE (KWOTY BRUTTO):

 

 

1. Przekroczenie granicy Polski wynajmowanym pojazdem, bez zgody VAAM Group Sp. z o.o. – 1000 zł.

2. Przedłużenie wynajmu pojazdu bez wiedzy VAAM Group Sp. z o.o. – trzykrotność stawki dobowej za każdą dobę wynajmu.

3. Udostępnienie wynajmowanego pojazdu innej osobie niż wynikającej z umowy – 500 zł.

4. Utrata gwarancji wynajmowanego pojazdu z winy najemcy lub osoby kierującej pojazdem – 5000 zł.

5. Koszt napraw blacharsko-lakierniczych, mechanicznych oraz części zamiennych i wyposażenia w wynajmowanym pojeździe, powstałych z zaniedbania lub niedopatrzenia

wynajmującego – zgodnie z wyceną serwisu autoryzowanego producenta +30%.

6. Odmowa wypłaty odszkodowania OC/AC za szkodę w wynajmowanym pojeździe, wynikająca z winy najemcy – w całości pokrywa najemca, zgodnie z wyceną serwisu autoryzowanego producenta.

7. Zatankowanie złego paliwa w wynajmowanym pojeździe – 600 zł.

8. Palenie tytoniu/e-papierosów we wnętrzu wynajmowanego pojazdu – 500 zł.

9. Holowanie innych pojazdów wynajmowanym pojazdem – 400zł.

10. Brak części wyposażenia wynajmowanego pojazdu nie ujętych w cenniku – zgodnie z wyceną serwisu autoryzowanego producenta +15%.

11. Dokonanie zmian lub przeróbek w wynajmowanym pojeździe bez zgody VAAM Group Sp. z o.o. – 500 zł.

12. Kara za niestawienie się w serwisie wynajmowanym pojazdem – 800 zł.

13. Brak tablicy/tablic rejestracyjnych wynajmowanego pojazdu – 500 zł.

14. Brak kluczyka/pilota wynajmowanego pojazdu – 2000 zł.

15. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, naklejki rejestracyjnej na szybie wynajmowanego pojazdu – 300 zł./szt.

16. Brak apteczki, trójkąta ostrzegawczego, gaśnicy, kamizelki odblaskowej w wynajmowanym pojeździe – 70 zł./szt.

17. Brak instrukcji obsługi wynajmowanego pojazdu – 200 zł.

18. Opłata za przestój wynajmowanego pojazdu – 3000 zł.

19. Czyszczenie/pranie wnętrza wynajmowanego pojazdu – 500 zł.

20. Mycie wynajmowanego pojazdu z zewnątrz – 50 zł.

21. Odkurzanie i czyszczenie wynajmowanego pojazdu wewnątrz – 50 zł.

22. Brak paliwa w wynajmowanym pojeździe według cennika stacji paliw „Shell” +20%. 

 

VAAM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok.B6

81-383 Gdynia

NIP: 586-234-15-81