vaam.plPOLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

DEFINICJE

§ 1

Administrator – VAAM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żołnierzy i Armii
Wojska Polskiego 10, lok. B6, 81 – 383 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000770650, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP: 586-234-15-81,

2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://vaam.pl

3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

4. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje
gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

§ 2

1. Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz
wykorzystywania plików cookies i innych technologii na Stronie.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest także poprzez pocztę e-mail: office@vaam.pl

DANE OSOBOWE

§ 3

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

2. Dane osobowe Użytkowników korzystających ze Strony przetwarzane są przez Administratora:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu prowadzenia korespondencji przez
Administratora z Użytkownikiem lub dokonania przez Użytkownika rezerwacji najmu
wybranego pojazdu we wskazanym terminie;
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu świadczenia usług drogą elektroniczną
w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie;
3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wykonywania przez Administratora prawnie
ciążących na nim obowiązków w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne;
4) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu prowadzenia analiz aktywności Użytkowników
i ich preferencji, marketingu i remarketingu oraz w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług;
5) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami (w celu ochrony praw Administratora).

3. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane w bazie Administratora przez czas
powiązany z celami i podstawami przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez czas prowadzenia
korespondencji między stronami, świadczenia usług i możliwości ustalenia, dochodzenia oraz
obrony przez roszczeniami.

4. Administrator zapewnia Użytkownikom pełną poufność wszelkich przekazanych mu danych
osobowych.

5. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu przez Użytkowników danych jakimkolwiek
podmiotom trzecim, z wyjątkami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania;
2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
3) prawo do przenoszenia danych osobowych;
4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez Administratora, w przypadku uznania, iż jego dane osobowe
są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

9. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych 101domain GRS Limited,
International House 3, Harbourmaster Place IFSC Dublin 1 (Irlandia) w celu przechowywania
danych osobowych na serwerze, która gwarantuje poufność danych zapisywanych w jej bazach.

PLIKI COOKIES

§ 4

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,
przechowywane na urządzeniu Użytkownika.

2. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, a następnie uzyskuje
dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych
(remarketingowych) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

4. Administrator informuje, iż istnieje możliwość dokonania konfiguracji przeglądarki internetowej
w sposób, który uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika,
co może jednak znacznie utrudnić korzystanie przez niego ze Strony.

5. Administrator informuje ponadto, iż pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte
po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej,
programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach
systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

TECHNOLOGIE DODATKOWE

§ 5

1. Administrator informuje Użytkownika, iż stosuje technologie śledzące działania podejmowane
przez Użytkownika na Stronie, to jest:
2) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia
działań remarketingowych;

2) narzędzi zapewnionych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA, to jest z:
a) Google Analytics, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze
Strony przez Użytkownika. Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania i polityki
prywatności Google Analytics znajdują się na stronie:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
b) Google Adwords – narzędzi remarketingowych mających na celu promocję Strony
w wynikach wyszukiwania oraz na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych.
Podczas odwiedzin Strony pozostawiany jest w urządzeniu Użytkownika plik remarketing
cookie firmy Google, który z pomocą identyfikatora (ID) oraz na podstawie historii
odwiedzanych stron przez Użytkownika umożliwia wyświetlanie mu reklam opartych
na historii przeglądania zgodnie z jego preferencjami.

2. Gromadzone przez Administratora dane nie są wykorzystywane do łączenia danych osobowych
Użytkownika z informacjami, które umożliwiałyby identyfikację Użytkownika ze zgromadzonymi
wcześniej danymi za pomocą jakiegokolwiek produktu reklamowego lub używanych przez
Stronę funkcji Google, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika o tym fakcie i uzyskania od
niego jednoznacznej zgody.

LOGI SERWERA

§ 6

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana
jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in.
adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, a także informacje o przeglądarce internetowej
i systemie operacyjnym, z jakiego Użytkownik korzysta.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze, o którym mowa powyżej.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi
ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu jakiejkolwiek identyfikacji
Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną,
a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem.